USLOVI PUTOVANJA – AUTOBUSKI PREVOZ – BEOGRAD BUDIMPEŠTA

1.Karta se izdaje na lično ime i ne može se ustupiti drugom.
1.1. Karta se mora pokazati na zahtev ovlašćenog lica.Karta važi 6 meseci.
1.2. Morate proveriti svoju kartu zbog mogućih grešaka čim je dobijete i da odmah obavestite o greškama osobu koja Vam je izdala kartu.
Posebne napomene
Karte kupljene od drugih operatora: Skrećemo Vam pažnju da ukoliko ste kupili bilo koju kartu koja Vam daje pravo da putujete na bilo kojoj od naših linija, ali tu kartu nismo izdali mi, niti naš agent, onda morate sve žalbe ili reklamacije dostaviti operatoru od koga ste kupili svoju kartu, budući da ćemo Vas mi prevoziti kao podugovarača tog operatora i nećemo sa Vama imati sklopljen ugovor.
2.Rezervacija mesta za povratak sa otvorenom kartom mora se obezbediti najmanje 5 dana pre datuma polaska, a putnik će biti prihvaćen u okviru raspoloživih mesta.
3. Refundacije
3.1 Refundacije kada ne želite da iskoristite kartu
Ukoliko ne iskoristite kupljenu kartu iz bilo kog razloga možete zatražiti refundaciju u sledećim slučajevima
1.Kada se otkazivanje izvrši najmanje 48 sati pre Vašeg prvog putovanja: Ukoliko još uvek niste iskoristili prvo putovanje koje Vam dozvoljava Vaša karta, a Vaš zahtev za refundaciju je predat najkasnije 48 sati pre vremena polaska Vašeg prvog putovanja, mi ćemo Vam refundirati 80% cene koju platite ukoliko je Vaša karta za vožnju u jednom pravcu ili povratna karta.
2.Kada se otkazivanje izvrši najmanje 24 sata pre Vašeg prvog putovanja mi ćemo refundirati 50% cene i za kartu za vožnju u jednom pravcu i povratnu kartu.
3.Kada se otkazivanje izvrši manje od 24 sata pre Vašeg putovanja: nemate prava na refundaciju.
3.2 Opšta pravila za refundacije
U bilo kom slučaju gde smo saglasni ili obavezni da izvršimo refundaciju, refundiraćemo samo pod sledećim uslovima:
1.Morate podneti zahtev za refundaciju: Morate sami podneti zahtev za refundaciju i ukoliko se to traži, morate pružiti razumne dokaze o svom identitetu i kupovini. Ukoliko imate kartu koja
pokriva više od jedne osobe, zahtev za refundaciju se mora podneti od strane svih tih lica istvremeno. Imaćete pravo na refundaciju samo ako ste platili cenu koja se refundira.
2.Gde morate podneti zahtev za refundaciju: Morate podneti zahtev za refundaciju pisanim putem direktno na adresu Terra travel d.o.o., Lomina 33, 11000 Beograd.
3.Morate vratiti svoju kartu: Kada podnesete zahtev za refundaciju, morate nam vratiti svoju kartu najkasnije 28 dana pošto ste otkazali kartu i podneli zahtev za refundaciju. Ne}emo biti u obavezi da izvršimo refundaciju dok ne dobijemo Vašu kartu.
4.Prevoz prtljaga se naplaćuje prema cenovniku. Odgovornost putnika je da se uveri da je prtljag utovaren i istovaren iz autobusa. U slučaju nastale štete, putnik mora podneti prijavu prevozniku odmah nakon završetka putovanja, po preuzimanju prtljaga I priložiti prtljažnu kartu. Dimenzije prtljaga 30 x 70 x 20cm i 30kg težine. Prilikom ulaska u autobus putnik može da prijavi prtljag koji ima vrednost veću od 100 EUR po jedinici prtljaga, kao i lomljiv prtljag, o čemu se sačinjava posebna beleška na svim primercima prtljažne karte, koju potpisuju putnik, vozač i kondukter, na osnovu predhodnog uvida u sadržaj prtljaga I procene njegove vrednosti.
– U slučaju krađe ili gubitka prtljaga krivicom prevoznika, prevoznik može da odgovara samo za vrednost prtljaga do 100 EUR u dinarskoj protivrednosti po jedinici prtljaga, uz obavezu putnika da priloži prtljažnu kartu kao dokaz. U slučaju krađe ili gubitka ručnog prtljaga prevoznik ne preuzima odgovornost niti vrši nadoknadu.
– Za lomljiv prtljag prevoznik nije odgovoran.
– Prtljag se naplaćuje po važećem cenovniku.
5. Putnik je odgovoran za ispravnost i važnost putnih isprava i viza i poštovanje carinskih, zdravstvenih i drugih graničnih propisa.
6. Prevoznik ne odgovara za kašnjenja putnika prouzrokovana situacijama na koje ne može da utiče, tzv. “viša sila” (vremenske prilike, gužve na graničnim prelazima, saobraćajne gužve) i ne vrši nadoknadu moguće štete koja je tim povodom nastupila.
7. Putnika koga su pogranični organi njegovom greškom zadržali više od 30 minuta, prevoznik nije dužan da čeka i ne snosi troškove njegovog daljeg prevoza i/ili boravka.
Prevoznik nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju i ne snosi troškove njegovog daljeg prevoza i/ili boravka.
Putnik je dužan da se blagovremeno informiše o uslovima putovanja u odredišnu i/ili tranzitnu zemlju.

 

courier-delivering-food-1.jpg
New Years Sale

25% OFF House Moving